МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 ЗАПОВЕД  № РД-06-413 / 29.04.2021 г.

 Относно:  График за обучение на учениците от 8 до 12 клас в   ПГ по икономика

                    „Тодор Влайков“ гр.Клисура, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Изменение на ЗАПОВЕД   №   РД-06- 424 / 24.04.2020 г. за График за изпити за ученици от ХІІ– ти клас /дванадесети/ –   самостоятелна форма на обучение през учебната 2019 / 2020 година – сесия Май  2020

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г.

за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г

от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, Заповед № РД-06-45 от 02.10.2019 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура

 

ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД   №   РД-06- 424 / 24.04.2020 г.  само в частта за изпитите :

 

 

     1.Бизнес проект - учебна практика - специалност " Малък и среден бизнес"  – 11.05.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/  -  Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

 

2.Биология и здравно образование- спец."МДА", спец.“МСБ“спец. "ГСД"  -    13.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 

 1. Български език и литература - ЗИП - специалност "МСБ" – 14.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

В останалата си част заповед № РД-06-424 / 24.04.2020 г. остава непроменена!!!

Директор: Румена Милова

И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

Утвърдил Директор

Р.Милова

                                                                                                 

ГРАФИК  за класни и контролни работи за ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК на 2019 / 2020 година

График за изпити за ученици от ХІІ– ти клас /дванадесети/ – самостоятелна форма  на обучение през учебната 2019 / 2020 година – сесия Май  2020

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, Заповед № РД-06-45 от 02.10.2019 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ХІІ клас през учебната 2019 / 2020 г. – сесия Май  2020 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІІ- ти клас /дванадесети клас/ – изпити за определяне на годишна оценка

 1. Специалност „Малък и среден бизнес”:

- Емил Цветанов Цанков

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 1. 2. Специалност „Митническа и данъчна администрация“ :

- Веска Андонова Йорданова

- Наска Стоянова Тодорова

 

 1. Специалност „Горско стопанство и дърводобив“ :

- Мария Гергинова Ненова

- Денис  Екремов Маджуров

- Исмет Айгън Джамбаз

- Ахмед Нурай Чалъм

- Ниази Гюрай Менеше

 

 1. Организация и функциониране на данъчната администрация - учебна практика /специалност "Митническа и данъчна администрация" - 2 ученици – 08.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

2.Горски транспорт   -учебна практика - специалност "Горско стопанство и дърводобив" -  08.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Мария Драганова, Михрибан Азизова

Комисия по оценяването: Председател –  Съби Бараков, Весела Берберова

 

3.. Международни плащания - учебна практика  "Митническа и данъчна администрация" - 2 ученици - 11.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

   Комисия по организиране на изпита /квестори/ -  Григор Марков, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Михрибан Азизова

 

 1. Бизнес проект - учебна практика - специалност " Малък и среден бизнес" – 11.05.2020 г. от 15,00 ч. в стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Михрибан Азизова, Деница Лалова

 

5.Горски строежи - учебна практика, специалност "Горско стопанство и дърводобив"  - 11.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Весела Берберова

 

6.Български език и литература - ЗИП - специалност "МДА" и "ГСД"  – 12.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, Христина Калчева

 

7.Връзки с обществеността - ЗИП - специалност "Малък и среден бизнес"    – 12.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Деница Лалова, Михрибан Азизова

 

8.Биология и здравно образование- спец."МДА" и спец. "ГСД"  -    13.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иван Илиев, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Зорка Томова

 

 1. Мениджмънт на предприятието - спец."МДА" – 14.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова,  Деница Лалова,

 

 1. Зоология - ЗИП , спец."ГСД" – 14.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Яна Цанкова, Весела Берберова

 

 

11.Производствена практика, спец"МДА" и "МСБ" - 15.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Весела Берберова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, Деница Лалова

 

 1. Производствена практика - спец"ГСД" – 15.05.2020 г. от 15.00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Деница Лалова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, Мария Арбова

График за изпити от Х до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма на обучение през учебната 2018 / 2019 година – сесия Юни   2019

 

          

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от Х до ХІІ клас през учебната 2018 / 2019 г. – сесия Юни  2019 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:        специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Анка Атанасова Караджова

                       

1.Обща теория на счетоводството  - 05.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Право – 10.06.2019 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова,  Весела Берберова

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Бизнес комуникации – 13.06.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 1. Информационни системи – 17.06.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Съби Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

 1. Счетоводство – учебна практика – 20.06.2019 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

6.Работа с компютър в предприятието – 24.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

 

ХІ-ти  клас – специалност „Малък и среден бизнес” :

 

- Емил Цветанов Цанков

- Лучко Гергинов Колев

- Мария Илиева Канова

- Метин Кадиров Кадиров

 

 1. Работа с компютър в предприятието – 05.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Радостина Петрова

 

 1. География и икономика ЗИП – 10.06.2019 г. – от 15,00 ч. – стая 2, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева , Мария Драганова

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Веселина Делчева

 

 1. Финансов и данъчен контрол – ЗИП - 13.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Документи и документооборот ЗИП – 17.06.2019 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

 

 1. Производствена практика – 24.06.2019 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова,  Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Радостина Петрова

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ЗАПОВЕД № РД-06- 437 / 15.05.2018 г.

 

 ОТНОСНО: График за по


правителни изпити – ХІІ – ти клас – дневна форма

                                 на обучение през учебната 2017 / 2018 година – сесия Май-Юни 2018 г.

 

           ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.106,ал.1 , т.1 от ЗПУО, чл.118, ал.6, т. 2 от ЗПУО, Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – параграф 7 от преходните и заключителни разпоредби; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване чл. 27, ал.1, т.1 , чл.28, ал.6 и чл. 29 в, 29 г и доклад на класния ръководител на ХІІ-ти клас Ненка Кунчева с входящ № КД-11-553 / 15.05.2018 г.

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на поправителните изпити за ученици обучавани в ДНЕВНА форма на обучение в 12 клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия Май –Юни 2018 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХІІ клас – ДНЕВНА форма:

 

1. Математика – ЗП – 16.05.2018 г. – от 10,30 ч. – стая 1 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова,Радостина Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

2. Лесоустройство – ЗПП- 16.05.2018 г. – от 10,30ч. – стая 1 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова,Радостина Петрова

      Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

3. Свят и личност – ЗП – 16.05.2018 г. – от 15,00 ч. стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н. Кунчева, М.Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Стоянка Василева

 

4. Механизация на дърводобива – ЗПП - УП - 16.05.2018 г. – от 15,00 ч. стая 2, етаж 2

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н. Кунчева, М.Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

5. Горски строежи – УП – 17.05.2018 г. от 8,30 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

 

 

6. Чужд език по професията – Английски език ЗПП – 17.05.2018 г. от 8,30 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Витанова-Маркова, Айлин Карасмаил

 

7. Биология и здравно образование - ЗИП – 17.05.2018 г. от 15,00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

8. Предприемачество – 18.05.2018 г. от 15.00 ч.– стая 1 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - В.Берберова, С.Бараков

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Р.Петрова

 

9. Международни финанси - 28.05.2018 г. – от 15,00 ч. – стая1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Т.Иванова, В.Берберова

      Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, Н.Кунчева

 

10. Български език и литература ЗИП- 29.05.2018 г. от 15,00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, М.Драганова

      Комисия по оценяването: Председател – Т.Иванова, С.Василева

 

11. Корпоративни финанси ЗПП- 30.05.2018 г. от 15.00 ч. – стая 1 – ІІ етаж

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - С.Бараков, С. Василева

      Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, Н.Кунчева

 

12. Финанси УП – 31.05.2018 г. –от 15,00 ч. стая 1, етаж ІІ

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Иванка Кирова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, Н.Кунчева

 

           13.Български език и литература - ЗП – 01.06.2018 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

      Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Н.Кунчева, М.Драганова

Комисия по оценяването: Председател –Т. Иванова, С. Василева

 

14.Статистика УП – 04.06.2018 г. от 15,00 ч. –стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател –Н.Кунчева, член М.Драганова

 

15. Банково дело – ЗПП – 05.06.2018 г. от 15,00 ч. –стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, член Н.Кунчева

 

16. Банков мениджмънт –ЗПП – 08.06.2018 г. - от 15,00 ч. –стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, член Н.Кунчева

 

17. Бюджетно счетоводство – ЗПП – 12.06.2018 г. от 15,00 ч. –стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, член Н.Кунчева

 

 

18. Банково дело – УП – 13.06.2018 - от 15,00 ч. –стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, член Н.Кунчева

 

19.Бюджетно счетоводство – УП – 14.06.2018 г. - от 15,00 ч. –стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, член Н.Кунчева

 

20. Банков анализ ЗИП – 15.06.2018 г. - от 15,00 ч. –стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Весела Берберова, Иванка Кирова

Комисия по оценяването: Председател – М.Драганова, член Н.Кунчева

 

 Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 16.05.2018 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

• Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

• Изпитни материали, билети

• Критерии за оценяване.

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2018 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-34 / 19.09.2017 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура за записване на всички изпити на ученици, обучавани в задочна и самостоятелна форма през учебната 2017-2018 година.

 

Най- късно в 7-дневен срок /7 календарни дни/ от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита.

 В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

    Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Ненка Кунчева, класен ръководител на ХІІ-ти а клас – дневна форма на обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

        Директор:       

                                                                                                                             / Р.Милова /

 

 

ПРИЕМ

За учебната  2018 / 2019  година

След VІІ /седми/  клас и завършено основно образование:

1.Специалност„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”ПРОФЕСИЯ „ОФИС МЕНИДЖЪР”

 

 • Получавате ДИПЛОМА за средно образование;
 • Получавате СВИДЕТЕЛСТВО

за професионална квалификация -ТРЕТА СТЕПЕН по професия „ОФИС МЕНИДЖЪР”;

 • Възможност за стартиране на собствен бизнес-проект;
 • Работа като счетоводители, финансисти,касиери, икономисти.
 • Получаване на знания и умения

за работа като офис мениджър във всички видове фирми и институции в страната и в Европейския съюз.

 

 

 

ПРИЕМ

За учебната  2018 / 2019  година

След VІІ /седми/ клас и завършено основно образование:

2.Специалност „ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ”

ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД”

 

   -ДИПЛОМА за средно образование;

   - СВИДЕТЕЛСТВО за ТРЕТА СТЕПЕН на професионална квалификация по професия „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД”;

-  Работа в Държавни горски стопанства като лесничеи, техник-лесовъди, горски работници.

!!! БАЛЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ОБРАЗУВА ОТ:

 1. Оценките от Национално външно оценяване /НВО/ по Български език и литература и Математика, оценки от БЕЛ 2. Оценката по География от Свидетелството за основно образование!!!

Необходими документи за записване:

- Свидетелство за основно образование

- Медицинско свидетелство

- Заявление по образец /от гимназията/

- Служебна бележка за оценките от НВО

         КАНДИДАТСТВАНЕ

В ДАТИ:

След VІІ клас и завършено основно образование:

- 20.06.2018- 26.06.2018 г. – подаване на документи за участие в приема

- до 03.07.2018 г. обявяване списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

- 04.07.-06.07.2018 г. – записване на приети ученици на първи етап

- до 12.07.2018 г. - обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

  - 13.07. – 17.07.2018 г. – записване на приети ученици на втори етап

- 20.07.-24.07.2018 г. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране

   -27.07.-30.07.2018- записване на

   приети ученици на  трети етап на класиране

              ЗА ВРЪЗКА С НАС:

Гр.Клисура – п.к.4341,общ.Карлово

Ул.”Елена и Андон Станеви” №3

Тел:   03137 / 20-23,    Директор: 0894438342              E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Поправителна МАЙСКА изпитна сесия за учебната 2017 / 2018 година

с учениците от ХІІб клас, задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

1.

Български език и литература - ЗП

09.05.2018 г.

15,00

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

Стоянка Василева

Татяна Иванова

2.

Предприемачество и дребен бизнес- ЗПП

09.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Весела Берберова

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

3.

Бизнес комуникации - УП

10.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

4.

Свят и личност - ЗП

11.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Григор Марков

Стоянка Василева

 

5.

Чужд език по професията – Английски език - ЗПП

14.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

6.

Икономика на предприятието - ЗПП

14.05.2018 г.

15,00  ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

7.

Финансов и данъчен контрол ЗИП

15.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

8.

Оперативен мениджмънт - ЗПП

16.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова

Григор Марков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

 

9.

Борси и борсови операции - ЗПП

17.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Григор Марков

Иванка Кирова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

10.

Организация и управление на предприятието - ЗПП

18.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Весела Берберова Съби Бараков

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

11.

Връзки с обществеността - ЗИП

28.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Татяна Иванова

Весела Берберова

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

12.

Бизнес комуникации на чужд език – ЗПП

29.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Мария Витанова-Маркова

Айлин Карасмаил

13.

Бизнес проект – УП - ЗПП

30.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

14.

Производствена практика

31.05.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Иванка Кирова

Григор Марков

 

Радостина Петрова

Ненка Кунчева

 

15.

Български език и литература - ЗИП

01.06.2018 г.

15,00 ч.

Стая № 1, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Татяна Иванова

Стоянка Василева

 

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 09.05.2018 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

 • Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването
 • Изпитни материали, билети
 • Критерии за оценяване.

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2018 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-34 / 19.09.2017 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура за записване на всички изпити на ученици, обучавани в задочна и самостоятелна форма през учебната 2017-2018 година.

 

Най- късно в 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Стоянка Василева, класен ръководител на ХІІ-ти б клас – задочно обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 В срок до 17,00 ч. на 17.05.2018 г. класният ръководител Стоянка Василева е длъжна да представи доклад за учениците, които ще бъдат допуснати до ДЗИ – сесия май 2018 г. и до ДИ за ПК – сесия юни-юли 2018 г.

 

Директор: РУМЕНА МИЛОВА

 

График за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити

за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от  ХІІ клас през учебната 2017 / 2018 г. – сесия МАЙ  2018 г.,

както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ХІІ-ти клас – специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров

 

 1. Математика – 09.05.2018 г. – от 15,00 ч., стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева и Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Иванка Кирова, член Виолета Цветкова

 

 1. Геоикономика - ЗИП – 10.05.2018 г. – от 15,00 ч. стая 2, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Весела Берберова

 

 1. Механизация на дърводобива – теория - 11.05.2018 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

 1. Български език и литература – ЗИП - 14.05.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член  Стоянка Василева

 

 1. Биология и здравно образование - ЗИП – 15.05.2018 г. от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, Зорка Томова

 

 1. Български език и литература – ЗП – 16.05.2018 г. – от 8,30 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Радостина Петрова, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член  Стоянка Василева

 

 1. Лесоустройство – учебна практика – 16.05.2018 г. от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

 

 1. Защита на гората – учебна практика – ЗПП – 17.05.2018 г. – от 15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова,  Ненка Кунчева

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Весела Берберова

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 09.05.2018 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

 • Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването
 • Изпитни материали, билети
 • Критерии за оценяване.

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2018 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-34 / 19.09.2017 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура за записване на всички изпити на учениците, обучавани в самостоятелна и задочна форма през учебната 2017-2018 година.

Най- късно в 7-дневен срок  / 7 работни дни/ от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита, подписани от двамата членове на комисията по оценяването, както и с вписани рецензии според критериите за оценяване, представени от председателя на комисията по оценяването.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 работни  дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 работни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

Класният ръководител на ХІІ б клас - Стоянка Василева е длъжна да отрази резултатите от проведените изпити в личните картони на учениците и в дневника на паралелката в срок от 7 работни дни след приключването на изпита.

В срок до 17,00 ч. на 17.05.2018 г. класният ръководител Ненка Кунчева е длъжна да представи доклад за учениците, които ще бъдат допуснати до ДЗИ – сесия май 2018 г. и до ДИ за ПК – сесия юни-юли 2018 г.

Директор:  Р.Милова

график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІ клас през учебната 2016 / 2017 г. – сесия ЮНИ   2017 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

Х-ти клас:      специалност „Малък и среден бизнес” :

                        - Айтен Алиева Асанова

                        - Милен Христов Христов

                        - Николай Валериев Деянов

                        - Петранка Йозова Топалска

                        - Райна Иванова Димитрова

 

            Изпити за специалност „Малък и среден бизнес”:

1.Бизнес комуникации - 06.06.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

2. Информационни системи  – 08.06.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

3. Счетоводство – учебна практика – 12.06.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4. Работа с компютър в предприятието  – 19.06.2017 г. – от 15,00 ч., компютърна зала № 2 , ет.3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

Х-ти клас:   Изпити за специалност „Банково дело” – Стефка Янкова Чакърова:

1. Макроикономика  - 06.06.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

2.Счетоводство на предприятието – 08.06.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 

3. Счетоводство на предприятието – учебна практика   – 12.06.2017 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

4. Икономическа информатика – учебна практика   – 19.06.2017 г. – от 15,00 ч., компютърна зала № 2, етаж 3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Съби Бараков,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5. Право - 22.06.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков,  Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

 

ХІ-ти клас:  специалност „Горско стопанство и дърводобив” – Радослав Иванов Петров:

 

1. Български език и литература - 06.06.2017 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Марин Цветков

 

2. Лесовъдство – 08.06.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

3. Геодезия – 12.06.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Арбова, член Съби Бараков

 

4. Лесовъдство – учебна практика – 13.06.2017 г. от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

5. Геодезия – учебна практика – 14.06.2017 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Арбова, член Съби Бараков

 

6. Горски култури и селекция – 15.06.2017 г. от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

7. Механизация на горското стопанство – 16.06.2017 г. от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

8. Горско законознание – 19.06.2017 г. от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

9. Горски култури и селекция – учебна практика – 20.06.2017 г. от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

10. Механизация на горското стопанство – учебна практика – 21.06.2017 г. от 15,00 ч.

 – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

11. Горско законознание – учебна практика – 22.06.2017 г. от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Мария Арбова

 

12. География  и икономика ЗИП – 23.06.2017 г. -  от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, член Анета Петриева

 

13.Български език и литература – ЗИП – 26.06.2017 г. -   от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Марин Цветков

 

14. Екология ЗИП – 27.06.2017 г. - от 15,00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 Комисия по оценяването: Председател – Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

15. Производствена практика – 29.06.2017 г. .– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Ненка Кунчева

 

 Комисия по оценяването: Председател – Мария Арбова, член Съби Бараков

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 26.05.2017 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали, билети

·         Критерии за оценяване.

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Всички изпити се записват с видеокамерите, като записите се съхраняват до края на учебната година 14.09.2017 г., като стриктно се спазва заповед № РД-06-37 / 30.09.2016 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура.

 

 

Най- късно в 7-дневен срок от датата на провеждане на изпита да се представят на директора протоколите за резултати от провеждането на изпита.

Комисии и дати за провеждане на ЮНСКА  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

ХІб клас / ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС/ , задочна форма на обучение,

специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия  ЮНИ   2017

 

 

 

 

1.

Счетоводство на

предприятието

03.06.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Съби Бараков

Стоянка Василева

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

2.

Бизнес-проект – учебна практика

10.06.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Съби Бараков

Татяна Иванова

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

3.

Производствена практика

17.06.2017 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Татяна Иванова

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

4.

Счетоводство на

Предприятието – учебна практика

24.06.2017 г.

9,30 ч.

Стая № 2, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

 

Комисии и дати за провеждане на ЮНСКА  изпитна сесия за учебната 2016 / 2017 година с учениците от

 ІХб клас /ДЕВЕТИ КЛАС/, задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия ЮНИ  2017

 

 

 

 

1.

Химия и опазване на околната среда

03.06.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Мария Драганова

Татяна Иванова

 

Станислав Джапаров

Зорка Томова

2.

Микроикономика

10.06.2017 г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

3.

Право

17.06.2017  г.

9,30

Стая № 1, етаж ІІ

Съби Бараков

Григор Марков

 

 

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД      РД-06- 278 / 05.04.2017 г.

 

            ОТНОСНО: Комисия за приемане на документи, класиране  и  записване на ученици в

                                  ІХ-ти клас  за учебната 2017/ 2018 година в ПГ по Икономика „Т. Влайков” –

                                  гр. Клисура

 

           ОСНОВАНИЕ: Заповед № РД-09-1362 / 14.09.2016 г. на МОН за графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2017 -2018 година, Заповед № РД-09-1836 / 22.03.2017 г. на МОН за организация на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година и за приемане на ученици в ІХ клас в неспециализираните училища за учебната 2017 / 2018 година, § 1, ал.3 от ПЗР на Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Заповед № Р№-06-0-113 от 27.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием в ІХ клас за област Пловдив, Решение на Педагогически съвет с Протокол № 5 от 05.12.2016 г. за определяне на балообразуващите предмети за прием на ученици за учебната 2017 / 2018 година, чл.259, ал.1 от ЗПУО

 

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия за приемане на документи, класиране и записване на ученици в ІХ клас, за учебната 2017 / 2018 година, време и място за изпълнение на задълженията на комисията:

 

Председател: Румена Йорданова Милова

Членове:        1.   Мария Иванова Драганова

                        2.   Ненка Тодорова Кунчева

                        3.   Стоянка Андреева Василева

Информацията за графика на дейностите по приемането на ученици в ПГ по икономика „Тодор Влайков” – гр.Клисура за учебната 2017-2018 година да се публикува на интернет страницата на училището.

 

            І. Комисията за записване на учениците в ІХ клас има следните задължения:

            1. Организира в съответствие с утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приемането на учениците за учебната 2017 / 2018 година приемането на следните документи:

            1.1. заявление за участие в класиране по образец, утвърден от министъра на образованието и науката, в което се посочват по реда на желанията специалностите от професии;

            1.2. копие от свидетелството за завършено основно образование след VІІІ клас;

            1.3. копия от медицинско свидетелство, удостоверяващо, че съответното обучение не е противопоказано на здравословното състояние на ученика, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за специалности от професии в професионалните гимназии;

            2.  Сверява подадените копия на документи с оригиналите и ги вписва в определена за целта тетрадка /прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището/ по пореден входящ номер.

            3. Класира на всеки етап в съответствие с приетите от педагогическия съвет с протокол № 5 от 05.12.2016 г. за балообразуването – балообразуващи предмети, бал за прием съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приемането на учениците в ІХ клас за учебната 2017 / 2018 година.

            4. когато след всеки етап на класиране има ученици с равен бал и броят им е по-голям от броя на местата за приемане, те се подреждат по ред, определен с решение на педагогическия съвет – с протокол № 5 от 05.12.2016 г.

            5. Съставя протокол с имената на учениците, подредени в низходящ ред по бал, като се отбелязват учениците, които са класирани за приемане.

            6. Обявява информация за класираните и приети ученици по входящи номера, както и на незаетите места след всеки етап на класиране съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приемането на учениците в ІХ клас за учебната 2017 / 2018 година на общодостъпно място в училището при спазване на Закона за защита на личните данни – до 17,30 часа на съответната дата.

            7. Организира и контролира записването на класираните ученици след всеки етап на класиране съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график на дейностите по приемането на учениците за учебната 2017 / 2018 година, като приема документи за записване:

            - заявление за записване – по образец от гимназията;

            - оригинал на свидетелство за основно образование, след завършен VІІІ клас;

            - оригинал на медицинско свидетелство от общопрактикуващия лекар на ученика – за специалности от професии.

            Проверява редовността им и ги вписва във входящия дневник на училището.

            8. До 4 септември 2017 година организира и контролира попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване на ученици, като резултатите от попълването на местата се обявяват в училището и в РУО Пловдив.

            9. Връща документите на неприетите ученици, както и на приети, но незаписали се ученици.

            ІІ. Ученици близнаци, отговарящи на условията по чл.55 и ползващи правото си по чл.60, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., следва да подадат заявление за кандидатстване с посочено желание до директора на ПГИ „Т.Влайков” гр.Клисура, документите по т.7 и копие от акт за раждане, като представят оригинала за сверяване – до 4 септември 2017 г.

            ІІІ. Ученици, кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 55 и ползващи правото си по чл.60, т.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г-, следва да подадат заявление за кандидатстване с посочено желание до директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура, документите по т.7 и копие от документ, удостоверяващ статута на ученика – до 4 септември 2017 г.

ІІІ. Балообразуването за прием на ученици в ІХ клас се формира от:

-  оценката по Математика  - утроена от свидетелството за основно образование след завършен VІІІ клас

- оценката по Български език и литература от свидетелството за основно образование

- оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование.

 

ІV.Приема на ученици в ІХ клас се осъществява както следва – 1 паралелка  в т.ч.:

- 0,5 паралелка специалност „Банково дело”, професия „Финансист” – 13 ученика

- 0,5 паралелка специалност „Горско стопанство и дърводобив”, професия „Техник-лесовъд” – 13 ученика.

Изучаван първи чужд език Английски език и втори чужд език Френски език.

След всеки етап на класиране изготвя списъци на записаните ученици в ІХ клас за съответната специалност, съдържащи следната информация:

 • Трите имена на ученика
 • ЕГН
 • Формиран бал
 • Основание за прием на ученици с равен бал
 • Серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на свидетелството за основно образование и пълно наименование на училището, което го е издало.

Списъците се представят в РУО Пловдив, заверени с подпис на директора, печат на училището и изходящ номер.

След всеки етап на класиране:

-          След първи етап на класиране – 10.07.2017 г.

-          След втори етап на класиране –  до 18.07.2017 г.

-          След първи етап на класиране – до 26.07.2017 г.

 Представят се списъци на записаните ученици за съответния профил и/или специалност от професия, съдържащи описаната по-горе информация.

След всеки етап на класиране таблица по профили и специалности, съдържаща брой на записаните ученици след І, ІІ и ІІІ класиране и брой на незаетите места. Таблицата се представя в РУО – Пловдив, заверена с подпис на директора, печат на училището и изходящ номер.

До 26.07.2017 г. се представят в РУО Пловдив окончателните списъци на записаните ученици след І, ІІ и ІІІ класиране в ІХ  клас и броя на незаетите места след трети етап на класиране, съдържащи посочената по-горе информация. Списъците се представят лично на председателя на областната комисия, заедно с оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование.

Да не се допуска записване на ученици без оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

 

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се извършва до 04.09.2017 г. включително.

До 11.09.2017 г. се утвърждава осъществения държавен план-прием в ІХ клас от РУО Пловдив.

 Списъците се представят лично на председателя на областната комисия, заедно с оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование.

Да не се задържат оригинали на свидетелствата за завършено основно образование на записани ученици, които желаят да изтеглят документите си след І, ІІ или ІІІ етап на класиране.

Времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията е учителската стая в работни дни от 8,30 ч. до 17,30 ч.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

      Приложение към настоящата заповед е Заповед № РД-09-1362 / 14.09.2016 г..    

     за графика за приемане на ученици за учебната 2017-2018 година на МОН.

Мястото за съхраняване в срок от една година на оригиналите на документите от организацията и провеждането на дейностите по приемане на ученици в ІХ клас и на оригиналния протокол за резултатите от класирането е – дирекцията, отговорното лице е директора.

 

 

Директор: ............................                                

                                                                                                                             /  Румена Милова /

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД      РД-06- 277 / 05.04.2017 г.

 

            ОТНОСНО: Комисия за приемане на документи и за записване на ученици в VІІІ-ми клас

                                  за учебната 2017/ 2018 година в ПГ по Икономика „Т. Влайков” – гр. Клисура

 

           ОСНОВАНИЕ: Заповед № РД-09-1362 / 14.09.2016 г. на МОН за графика на дейностите по приемане на ученици за учебната 2017 -2018 година, Заповед № РД-09-1836 / 22.03.2017 г. на МОН за организация на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година и за приемане на ученици в ІХ клас в неспециализираните училища за учебната 2017 / 2018 година, чл.56 и чл. 57 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Заповед № Р№-06-0-112 от 27.03.2017 г. за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас за област Пловдив, Решение на Педагогически съвет с Протокол № 5 от 05.12.2017 г. за определяне на балообразуващите предмети за прием на ученици за учебната 2017 / 2018 година

 

 

НАЗНАЧАВАМ:

 

Комисия по приема на ученици в VІІІ клас, за учебната 2017 / 2018 година, време и място за изпълнение на задълженията на комисията:

 

Председател: Румена Йорданова Милова

Членове:       1.   Мария Иванова Драганова

                       2.   Ненка Тодорова Кунчева

Информацията за графика на дейностите по приемането на ученици в ПГ по икономика „Тодор Влайков” – гр.Клисура да се публикува на интернет страницата на училището.

 

            Комисията за записване на учениците в VІІІ клас има следните задължения:

            1. Получава разпечатка с приетите ученици за всеки профил и/или специалност от професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл. 60, ал.1 от Наредба № 10 от 2016 г. , а именно – близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас и/или ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл.55 от Наредба № 10 от 2016 г.

            2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка / прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището/ подадените документи по пореден входящ номер.

            3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

            4. Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги завежда във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер.

5. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл.60, ал.2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след всеки етап на записване.

Балообразуването за прием на ученици в VІІІ клас се формира от:

- оценката от НВО по Български език и литература – удвоена

- оценката от НВО по Математика  - удвоена

- оценката от свидетелството за основно образование по Български език и литература – превърната в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците

- оценката по География и икономика от свидетелството за основно образование, превърната в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент и желанията на учениците.

Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира като резултатът от НВО се приема за нула точки.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в РУО Пловдив в три етапа.

Приемащите училища предават на началника на РУО Пловдив списъците със записаните ученици, заявленията за участие във второ класиране и информация за свободните места.

За свободни се смятат местата на: които няма приети ученици, приети, но незаписали се в срок ученици, записали се и след това изтеглили документите си.

 

Класираните ученици се записват в VІІІ клас в ПГ по икономика „Т.Влайков” гр.Клисура, като подават следните документи:

1. Заявление до директора.

2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност  от професия в професионални гимназии.

 

Приема на ученици в VІІІ клас се осъществява както следва – 1 паралелка  в т.ч.:

- 0,5 паралелка специалност „Банково дело”, професия „Финансист” – 13 ученика

- 0,5 паралелка специалност „Горско стопанство и дърводобив”, професия „Техник-лесовъд” – 13 ученика.

Изучаван първи чужд език Френски език и втори чужд език Английски език.

След всеки етап на класиране изготвя списъци на записаните ученици в VІІІ клас за съответната специалност, съдържащи следната информация:

 • Трите имена на ученика
 • ЕГН
 • Формиран бал
 • Основание за прием на ученици с равен бал
 • Серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на свидетелството за основно образование и пълно наименование на училището, което го е издало.

Списъците се представят в РУО Пловдив, заверени с подпис на директора, печат на училището и изходящ номер.

След всеки етап на класиране:

-          След първи етап на класиране – 30.06.2017 г.

-          След втори етап на класиране –  07.07.2017 г.

-          След първи етап на класиране – 19.07.2017 г.

 Представят се списъци на записаните ученици за съответния профил и/или специалност от професия, съдържащи описаната по-горе информация.

След всеки етап на класиране таблица по профили и специалности, съдържаща брой на записаните ученици след І, ІІ и ІІІ класиране и брой на незаетите места. Таблицата се представя в РУО – Пловдив, заверена с подпис на директора, печат на училището и изходящ номер.

На 21.07.2017 г. се представят в РУО Пловдив окончателните списъци на записаните ученици след І, ІІ и ІІІ класиране в VІІІ клас и броя на незаетите места след трети етап на класиране, съдържащи посочената по-горе информация. Списъците се представят лично на председателя на областната комисия, заедно с оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование.

Да не се допуска записване на ученици без оригинал на свидетелство за завършено основно образование.

 

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране и записване се извършва до 04.09.2017 г. включително.

До 11.09.2017 г. се утвърждава осъществения държавен план-прием от РУО Пловдив.

 Списъците се представят лично на председателя на областната комисия, заедно с оригиналите на свидетелствата за завършено основно образование.

Да не се задържат оригинали на свидетелствата за завършено основно образование на записани ученици, които желаят да изтеглят документите си след І, ІІ или ІІІ етап на класиране.

Времето и мястото на изпълнение на задълженията на комисията е учителската стая в работни дни от 8,30 ч. до 17,30 ч.

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

      Приложение към настоящата заповед е Заповед № РД-09-1362 / 14.09.2016 г..    

     за графика за приемане на ученици за учебната 2017-2018 година на МОН.

 

 

 

Директор: ............................                                

                                                                                                                             /  Р.Милова /

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия МАЙ  2017 г. с учениците, обучавани в задочна форма в ХІ б /единадесети/  клас през учебната 2016-2017 година

 

За сесия МАЙ  2017 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

Счетоводство на предприятието  - общо 19 часа – преподавател  Ненка Кунчева:

-  Неделя – 07.05.2017 г.– 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Събота  -  13.05.2017 г. – 9 часа от 9,30 ч. до 17,45 ч.

 

Счетоводство на предприятието  - учебна практика - общо 20 часа – преподавател  Ненка Кунчева:

- Неделя –   21.05.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

- Неделя   – 28.05.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

Бизнес проект – учебна практика –  общо 20 часа – преподавател  Ненка Кунчева:

-          Неделя  -  14.05.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

-          Събота   -  20.05.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18,30 ч.

 

Производствена практика -  общо 30 часа – преподавател Ненка Кунчева:

 

-  27.05.2017 г. – 10 часа- указания за работа и сключване на договори с фирми. Производствената практика от 30 часа се провежда във фирми и институции след сключване на договор с гимназията за провеждането на практиката.

ОЧНИ ЗАНЯТИЯ за сесия МАЙ  2017 г. с учениците, обучавани в задочна форма в ІХ б /девети/  клас през учебната 2016-2017 година

 

За сесия МАЙ  2017 г. очните занятия се провеждат по предмети както следва:

 

Микроикономика  общо 28 часа – преподавател  Мария Драганова:

- Неделя – 07.05.2017 г. – 10 часа – от 9,30 ч. до 18.30 ч.

- Събота – 13.05.2017 г- 10 часа - – от 9,30 ч. до 18.30 ч.

- Неделя – 14.05.2017 г. – 8 часа – от 9,30 до 16,30 ч.

 

Химия и опазване на околната среда общо 22 часа – преподавател Станислав Джапаров:

- Събота  – 20.05.2017 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19, 10 ч.

- Неделя -   21.05.2017 г. – 11 часа – от 9,30 ч. до 19,10 ч.

 

Право - общо 20 часа – преподавател Мария Драганова:

-          Събота 27.05.2017 г. – 10 часа - от 9,30 ч. до 18,30  ч.

 

-          Неделя 28.05.2017 г. -  10 часа - от 9,30 ч. до 18,30  ч.

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

                                               ЗАПОВЕД   №   РД-06- 241 / 18.05.2016 г.

 

            ОТНОСНО: Изменение на  Графика за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас –

                                  самостоятелна форма на обучение през учебната 2015 / 2016 година –

                                  сесия Юни  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл. 84, ал.2, т.2 и ал. 3 от  ППЗНП, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, заповед № РД-06-27 / 28.09.2015 г. за график на изпитите за самостоятелна форма на обучение за учебната 2015/2016 година, писмо № РД-17-1262 от 08.09.2015 г. на Началника на РИО Пловдив и заповеди за наказани ученици в самостоятелна форма през учебната 2015/2016 година – Заповед № РД-06-61 /11.11.2015 г. – за Стефка Чакърова – Х-ти клас, заповед № РД-06-102 / 07.12.2015 г. – за Йоско Сребров и Николинка Сергеева – ХІІ-ти клас, заповед № РД-06-198 / 25.03.2016 г. – за Кирил Дочев и Нелина Мустафова – ХІІ-ти клас.

 

 ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ ЗАПОВЕД № РД-06-240 / 18.05.2016 Г. :

 

Във връзка с графика за изпитите на ученици, наказани с преместване от дневна в самостоятелна форма през учебната 2015-2016 година. Графика се допълва със следните изпити за Х-ти и ХІІ-ти клас – сесия Юни 2016 г.:

 

Х клас  - Стефка Янкова Чакърова –

                наказана в самостоятелна форма със Заповед № РД-06-61 /11.11.2015 г.

                           

 

1.Български език и литература -  20.06.2016 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

2. Английски език  – 21.06.2016 от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, член Красимира Атанасова

 

 

3. Френски език   – 22.06.2016 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател –Татяна Иванова, член Станимира Васева

 

4. Информационни технологии  – 23.06.2016 г. – от 15,00 ч., компютърна зала № 2,  3 етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател Стоянка Василева, Виолета Цветкова

 

5Математика – 24.06.2016 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, член Ваня Кръстева

 

 

6.История и цивилизация   – 27.06.2016 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател Григор Марков, Стоянка Василева

 

7. География и икономика  – 28.06.2016 г. – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател Григор Марков, член Мария Каменова

 

8. Етика и право – 29.06.2016 г.  – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател Стоянка Василева, член Григор Марков

 

9.Биология и здравно образование – 30.06.2016 г.  – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател Станислав Джапаров, член Зорка Томова

 

 

 

ХІІ клас  -    Николинка Личева Сергеева и

-          Йоско Дончев Сребров – наказани със заповед № РД-06-102 / 07.12.2015 г.

-          Нелина Асанова Мустафова и

-          Кирил Трифонов Дочев – наказани със заповед № РД-06-198 / 25.03.2016 г.

 

1.Български език и литература -  20.06.2016 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Татяна Иванова, член Стоянка Василева

 

2.Чужд език по професията - Английски език  – 21.06.2016 от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Станимира Васева, член Красимира Атанасова

 

 

3. ЗИП Български език и литература   – 22.06.2016 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

 Комисия по оценяването: Председател –Татяна Иванова, член Станимира Васева

 

4. Физическо възпитание и спорт   – 23.06.2016 г. – от 15,00 ч., компютърна зала № 2,  3 етаж

Комисия по оценяването: Председател Стоянка Василева, Румяна Велева

 

5.Математика – 24.06.2016 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Виолета Цветкова, член Ваня Кръстева

 

 

6.Свят и личност    – 27.06.2016 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател Григор Марков, Стоянка Василева

 

7. Предприемачество  – 28.06.2016 г. – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

8. Финанси – 29.06.2016 г.  – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/- Стоянка Василева, член Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател - Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

9.Икономика на предприятието – 30.06.2016 г.  – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

 

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 30.05.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали, билети

·         Критерии за оценяване.

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа/.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Срок за представяне на протоколи с резултати – 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

Директор: /  Р.Милова /                         

 

                                                                                                                             

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

                                               ЗАПОВЕД   №   РД-06- 240 / 18.05.2016 г.

 

            ОТНОСНО: График за изпити от ІХ до ХІІ– ти клас – самостоятелна форма

                                 на обучение през учебната 2015 / 2016 година – сесия Юни  2016

 

           ОСНОВАНИЕ: Чл. 84, ал.2, т.2 и ал. 3 от  ППЗНП, чл. 25,ал.1,т.4 , чл.29 б, 29 в, 29 г от Наредба №3 15.04.2003 г. за системата на оценяване, заповед № РД-06-27 / 28.09.2015 г. за график на изпитите за самостоятелна форма на обучение за учебната 2015/2016 година, писмо № РД-17-1262 от 08.09.2015 г. на Началника на РИО Пловдив

 

   О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от ІХ до ХІІ клас през учебната 2015 / 2016 г. – сесия Юни  2016 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

ХІ клас  - Бина Харалампиева Иглева

                            -Севда Ибрямова  Джин

    - Румен Атанасов Караджов - за изпити – сесия Юни 2016 г.:

 

1.Статистика -  06.06.2016 г. - от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Татяна Иванова, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

2. Организация и функциониране на митническата дейност – учебна практика  – 08.06.2016

г. - от 15.00 ч.– стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка  Василева

 Комисия по оценяването: Председател – Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

3. Организация и функциониране на данъчната администрация – учебна практика  – 13.06.2016 г. – от 15,00 ч. – стая 1, етаж ІІ

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

 Комисия по оценяването: Председател –Мария Драганова, член  Ненка Кунчева

 

4. Работа в учебно предприятие – учебна практика – 15.06.2016 г. – от 15,00 ч.,

стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Стоянка Василева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател - Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

5. География и икономика – ЗИП – 17.06.2016 г. – от 15,00 ч., стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Ненка Кунчева, Мария Драганова

Комисия по оценяването: Председател – Григор Марков, Мария Каменова

 

 

6.Финансов и данъчен контрол – ЗИП  – 20.06.2016 г. –  от  15,00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

7. Производствена практика – 24.06.2016 г. – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по оценяването: Председател Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

ІХ клас  - Тодор Лучев Лучев – за изпити – сесия Юни 2016 г.:

 

1. Компютърен машинопис и текстообработка – 08.06.2016 г. - от  15,00 ч. компютърна зала № 2, етаж 3

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Стоянка Василева

Комисия по оценяването: Председател Ненка Кунчева, член Мария Драганова

 

2. Стенография – 14.06.2016 г. – от 15.00 ч. – етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

3. Стенография – учебна практика – 20.06.2016 г. етаж ІІ, стая № 1

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Григор Марков, Татяна Иванова

Комисия по оценяването: Председател Мария Драганова, член Ненка Кунчева

 

 

            Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба №3

 от 15.04.2003 г. за системата на оценяването и в срок до 30.05.2016 г. да представят на

  директора за утвърждаване:

·         Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

·         Изпитни материали, билети

·         Критерии за оценяване.

 

Времето за провеждане на изпитите е 3 /три/ астрономически часа/.

Мястото на проверка на писмените работи от изпитите е учителската стая.

Срок за представяне на протоколи с резултати – 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита.

            В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмените  работи на изпитваните ученици.

Времето и мястото за проверка на изпитните работи е до 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита в учителската стая в ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура.

             Срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита – не по-късно след 7 календарни дни от деня на провеждане на изпита – на информационното табло на вторият етаж в гимназията.

Директор:   /  Р.Милова /