Изпити самостоятелно - сесия юни 2024

ЗАПОВЕД № РД-06- 639/ 28.05.2024 г.

 

ОТНОСНО: График за изпити от VIII до ХІ– ти клас – самостоятелна форма на обучение през учебната 2023 / 2024 година – сесия ЮНИ 2024

 

ОСНОВАНИЕ: чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.112, ал.1, т.4 и ал.3 от ЗПУО, чл.38, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба № 11 / 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Заповед № РД-06-77 / 04.10.2023 г. и Заповед № РД-06-78 / 04.10.2023 г. на директора на ПГИ „Т.Влайков” – гр.Клисура

 

О П Р Е ДЕ ЛЯ М :

 

Следния график за провеждане на изпитите за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение от VIII до ХІ – ти клас през учебната 2023 / 2024 г. – сесия ЮНИ 2024 г., както и училищни комисии по организиране на изпитите и училищни комисии по оценяването на изпитите, както следва:

 

ХI-ти клас – Сабрие Фаик Али, специалност „Бизнес администрация“,

ХI-ти клас – Виктория Стоянова Караджова, специалност „Малък и среден бизнес“

ХI-ти клас – Петър Колев Караджов и Мустафа Яшар Яшар – специалност „Горско стопанство и дърводобив“,

 

ХI-ти клас – Сабрие Фаик Али, специалност „Бизнес администрация“,

1. Бизнес комуникации – учебна практика СПП / XI-ти / ООП- 05.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

/Сабрие /

 

2. Делова кореспонденция и организация на офиса СПП - / XI-ти / ООП- 05.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

/Виктория/

 

3. Горски култури СПП / XI-ти / ООП- 05.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Яна Цанкова, Закир Софу

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар/

 

 

4. Компютърен машинопис и текстообработка – учебна практика СПП/ за ХI-ти клас/ – 11.06.2024 от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бонка Петкова, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването: Председател: Михрибан Азизова, член Мария Драганова

/Сабрие /

 

5. Делова кореспонденция и организация на офиса – учебна практика СПП/ за ХI-ти клас/ – 11.06.2024 от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бонка Петкова, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването: Председател: Михрибан Азизова, член Мария Драганова

/Виктория /

 

6. Горска таксация СПП/ за ХI-ти клас/ – 11.06.2024 от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бонка Петкова, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар/

 

7. Делова кореспонденция – учебна практика СПП- / за ХI-ти клас/ – 13.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател: Мария Драганова, член Михрибан Азизова

/Сабрие /

 

8. Функционални и приложни програми – учебна практика СПП за ХI-ти клас/ – 13.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател: Мария Драганова, член Михрибан Азизова

/Виктория /

 

9. Механизация и технология на дърводобива СПП за ХI-ти клас/ – 13.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Диляна Цачева, Григор Марков

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар/

 

10. Деловодство – учебна практика СПП клас -/ за ХI-ти клас/ – 17.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването: Председател: Михрибан Азизова, член Мария Драганова

/Сабрие /

 

11. Лесовъдство –учебна практика СПП за ХI-ти клас/ – 17.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Димитър Дойчев, Бисер Тинчев

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар/

 

12. Работа в учебно предприятие – учебна практика СПП - XI-ти клас – 19.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мая Алексиева, Бонка Петкова

Комисия по оценяването – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

/Сабрие и Виктория /

  

13. Горски култури – учебна практика СПП .XI-ти клас – 19.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мая Алексиева, Бонка Петкова

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар/

 

14. Управление на кооперациите РПП XI-ти клас – 24.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бисер Тинчев, Бонка Петкова

Комисия по оценяването – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

/Сабрие и Виктория/

 

15. Горска таксация – учебна практика СПП XI-ти клас от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Бисер Тинчев, Бонка Петкова

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар/

 

16. Производствена практика СПП XI-ти клас – 26.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мая Алексиева, Бонка Петкова

Комисия по оценяването – Мария Драганова, член Михрибан Азизова

/Сабрие и Виктория /

 

17. Механизация и технология на дърводобива – учебна практика СПП XI-ти клас - 26.06.2024 г. от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мая Алексиева, Бонка Петкова

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар/

 

18. Генетика и селегция на дървесните видове РПП - XI-ти клас 27.06.2024 г. . от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Съби Бараков, член Минчо Вълчев

/Мустафа Яшар и Петър Караджов/

 

19. Производствена практика СПП XI-ти клас 27.06.2024 г. . от 15.00 ч. стая 1, ІІ етаж

Комисия по организиране на изпита /квестори/ - Мария Драганова, Радостина Петрова

Комисия по оценяването: Председател – Минчо Вълчев, член Съби Бараков

/Мустафа Яшар и Петър Караджов/

  

Председателите на комисията по оценяването да се запознаят с изискванията на Наредба № 11 / 2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците, в срок до 30.05.2024 г. да представят на директора за утвърждаване:

· Конспект по предметите, на които са председатели в училищната комисия по оценяването

· Изпитни материали

· Критерии за оценяване

 

Продължителността на изпитите е 3 /три/ астрономически часа.

Място за проверка и оценка на изпитните работи – учителската стая в работно време – от 8,30 ч. до 17.00 ч.

Всички изпити се записват от видеокамерите, като записите се съхраняват на външен хард диск в дирекцията на гимназията до края на учебната година – 14.09.2024 г.

Най- късно в 7-дневен - 7 календарни дни от датата на провеждане на изпита да се представи на директора протокола за резултати от провеждането на изпита / с индивидуални оценки на двамата членове от комисията за оценяването и обща окончателна оценка/ .

В деня на провеждане на изпита квесторите са длъжни да представят на директора протокола за дежурство при провеждане на изпита заедно с писмената работа на изпитваните ученици.

Оповестяването на резултатите от изпитите на учениците да става от класния ръководител лично на ученика, включително и с електронни средства за комуникация.

 

 

Директор: Румена Милова