График на изпити за Х кл. задочно обучение - сесия април и юни 2016

МИНИСТЕРСТВО   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И   НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ   ПО   ИКОНОМИКА“ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ”

гр.Клисура,обл.Пловдив,тел./факс 03137/2023,e-mail:pgi_klisura@abv.bg

 

 ЗАПОВЕД № РД-06-201 / 28.03.2016 г.


 

На основание чл.147, ал.1 от ППЗНП; чл.25, ал1,т.2;чл.27, ал.1, т.1; чл28, ал.1-4 вкл.; чл.29в,29г, 29д, 29е, ал1, т.3; чл. 29з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване; чл.35,36 от Наредба № 4 / 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; чл.12 от Правилника за дейността на училището и график на учебния процес, определен със заповед № РД-06-228 от 01.09.2015 г.. на директора на ПГ по икономика „Т.Влайков” – гр.Клисура

 ОПРЕДЕЛЯМ

 КОМИСИИ

за провеждане на изпити – сесия Април и сесия Юни за учебната 2015 / 2016 година с учениците от Хб /клас, /десети клас/ задочна форма на обучение, специалност Малък и среден бизнес.

 

 

 

ПРЕДМЕТ

ДАТА

 НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

НАЧАЛЕН ЧАС

КОМИСИЯ

ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТА

/КВЕСТОРИ/

КОМИСИЯ

ПО

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Сесия АПРИЛ 2016

 

 

 

 

1.

Български език и литература

09.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Татяна Иванова

Марин Цветков

2.

География и икономика

16.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Григор Марков

Мария Каменова

3.

Етика и право

23.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

 

Стоянка Василева

Григор Марков

4.

Счетоводство – учебна практика

30.04.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Мария Драганова

Ненка Кунчева

 

 

Сесия ЮНИ  2016

 

 

 

 

5.

І Чужд език – Английски език

04.06.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Станимира Васева

Красимира Атанасова

6.

ІІ Чужд език – Френски език

11.06.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Ненка Кунчева

Мария Драганова

Татяна Иванова

Станимира Васева

 

7.

Биология и здравно образование

18.06.2016 г.

9,30

Стая № 2, етаж ІІ

Стоянка Василева

Григор Марков

Станислав Джапаров

Зорка Томова

8.

Информационни системи

25.06.2016 г.

 

9,30 ч.

Компютърна зала № 2, етаж ІІІ

Григор Марков

Татяна Иванова

Мария Драганова

Ненка Кунчева

* Изписаният като първи член на комисиите да се счита за председател на комисията.

Комисиите организират своята работа съгласно изискванията на Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяването.

Продължителността на изпита е 3 /три/ астрономически часа.

Мястото за проверка и оценка на писмените работи и изготвяне на протоколите с резултатите е учителската стая в гимназията в срок до 7 календарни дни.

Комисиите отразяват своята работа в протоколи съгласно разпоредбите на чл.35, 36 от Наредба № 4 / 16.04.2006 г. за документите за системата на народната просвета.

Председателите на комисии по оценяване да изготвят изпитните материали / конспекти, критерии и билети/ най-малко  пет  дни преди датата на изпита и да ги представят за заверка от Директора.

Председателите на комисии по оценяване в срок от пет работни дни да организират проверката и оценяването на изпитните работи.

В срок от три дни след приключване на изпитната сесия да се оповестят резултатите на училищното табло и да се попълнят личните им дела от Григор Марков, класен ръководител на ІХ-ти б клас – задочно обучение.

Заповедта да се сведе до лицата за сведение и изпълнение.

 РУМЕНА МИЛОВА

Директор

 

Запознати:

  1. Н.Кунчева
  2. М.Драганова
  3. Г.Марков
  4. С.Василева
  5. Т.Иванова
  6. В.Цветкова
  7. Ст.Васева
  8. Ст.Джапаров