ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

В Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков“- гр. Клисура

за учебна 2023- 2024 г.

по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“